• تازه ها
   • 1397/11/09
   • پمپ آب بادی
    • عدم نیاز به تعمیر و نگه داری
    • طول عمر بیش از سی سال
    • تغییر جهت به سمت باد توسط سکان ...

    حسین تکریمی , خراسان , 09156486095
   • 1397/11/09
   • پمپ آب بادی
    • عدم نیاز به تعمیر و نگه داری
    • طول عمر بیش از سی سال
    • تغییر جهت به سمت باد توسط سکان ...

    حسین تکریمی , خراسان , 09156486095
   • 1397/11/09
   • سوپرجاذبه
    سوپرجاذبه های کشاورزی با استفاده ازفنآوری نانو درکشور تولید شده و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارند. ...
    حسین تکریمی , خراسان , 09156486095
   • 1397/11/09
   • پمپ آب خورشیدی
    • استفاده بهینه از انرژی خورشیدی
    • پیکربندی و نصب سریع وآسان
    • کاهش زیاد هزینه های تعمی ...

    حسین تکریمی , خراسان , 09156486095
  • آگهی های ویژه
   • 1397/11/09
   • رایگان
    حسین تکریمی
    خراسان
    تلفن : 09156486095
   • 1397/11/09
   • رایگان
    حسین تکریمی
    خراسان
    تلفن : 09156486095
   • 1397/11/09
   • رایگان
    حسین تکریمی
    خراسان
    تلفن : 09156486095
   • 1397/11/09
   • رایگان
    حسین تکریمی
    خراسان
    تلفن : 09156486095