• چپگرد موتور کوروزت ، راستگرد موتور CRYDOM ، چپگرد