• صنعت :: برق صنعتی

  • سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K ، کلید ولت HIGHRATE
   شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ‎SIEMENS و ITT آلمان و OTK روسيه و در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) در تعداد طبقات و حالت‎هاي مختلف اعلام می‎دارد: 1. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسيه. 2. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسيه. 3. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 4 × 3 حالته شرکت زيمنس آلمان. 4. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 5. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 1 حالته شرکت زيمنس آلمان. 6. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 7. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 12 × 1 حالته شرکت زيمنس آلمان. 8. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسيه. 9. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 10. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زيمنس آلمان. 11. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 12. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسيه. 13. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زيمنس آلمان. 14. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 15. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زيمنس آلمان. 16. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 17. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسيه. 18. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسيه. 19. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زيمنس آلمان. 20. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 21. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زيمنس آلمان. 22. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 23. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زيمنس آلمان. 24. سلكتورسوئیچ ( كليد گردان) يازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS آلمان. 25. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT آلمان. 26. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسيه. 27. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 28. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان. 29. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 30. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT آلمان. 31. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسيه. 32. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسيه. 33. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 34. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT آلمان. 35. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 36. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان. 37. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 38. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT آلمان. 39. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسيه. 40. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسيه. 41. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 42. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان. 43. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 44. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT آلمان. 45. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 46. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسيه. 47. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT آلمان. 48. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان. 49. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسيه. 50. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسيه. 51. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه. 52. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه. 53. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK آلمان. 54. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان. 55. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يك طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان. 56. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسيه. 57. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK آلمان. 58. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان. 59. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان. 60. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسيه. 61. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK آلمان. 62. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان. 63. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان. 64. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK آلمان. 65. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسيه. 66. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسيه. 67. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت ا تی کا آلمان. 68. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان. 69. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت OTK آلمان. 70. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان. 71. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان. 72. سلكتور سوئیچ ( كليد گردان) يازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت OTK آلمان. مدیر فروش : آقای مهندس طوطیان ( داخلی 206 ) تلفن : 99~36614690 همراه: 09023118834 RE206@RADELECT.COM آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. WWW.RADELECT.COM با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید. لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA شماره تلگرام: 09033910071 سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K ، کلید ولت HIGHRATE ، سلکتور دستگاه جوش KARIRAN ، کلید آمپر پادنا الکتریک ، سر سلکتور PADENAELECTRIC ، سلکتور شارژر زیمنس ، سلکتور ترانس پله ای SIEMENS ، سلکتور ترانس بوقی کاریران ، سلکتور سوئیچ ضد انفجار D.K ، سلکتور 12 حالته HIGHRATE ، کلید سلکتور KARIRAN ، قیمت سلکتور پادنا الکتریک ، سلکتور مولتی متر PADENAELECTRIC ، سلکتور گیربکس زیمنس ، سلکتور سوئیچ تابلویی SIEMENS ،کلید گردان سلکتوری کاریران ، کلید گردان سری عمومی G پادنا الکتریک ، قیمت کلید گردان D.K ،کلید سلکتوری سه فاز HIGHRATE ،کلید گردان سه حالته زیمنس ، نقشه کلید گردان SIEMENS ، کلید گردان چیست ، انواع کلید سلکتوری کاریران
   مشخصات آگهی   (تعداد نمایش آگهی : 170)

   نام : راد ریحانی
   استان : تهران
   پست الکترونیک :
   تلفن : تلفن : 99~36614690 همراه
   تاریخ درج : 1398/01/11
   تاریخ انقضا : 1398/03/11
   آدرس : تهران-میدان امام خمینی-ابتدای خیابان فردوسی جنوبی- جنب بانک رفاه-پلاک 29-راد الکتریک

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک/تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
     
  • آگهی های ویژه برق صنعتی
   • 1395/03/20
   • رایگان
    فرزان پودر
    خراسان
    تلفن : 09152404932
   • 1396/05/21
   • رایگان
    مهدی سیافی
    تهران
    تلفن : ۰۹۱۲۰۶۲۰۵۵۶
   • 1396/05/21
   • رایگان
    مهدی سیافی
    تهران
    تلفن : ۰۹۱۲۰۶۲۰۵۵۶
   • 1396/05/21
   • رایگان
    مهدی سیافی
    تهران
    تلفن : ۰۹۱۲۰۶۲۰۵۵۶
   • 1396/05/31
   • رایگان
    سپاهان الکتریک
    تهران
    تلفن : 09124485780
   • 1396/05/31
   • رایگان
    سپاهان الکتریک
    تهران
    تلفن : 09124485780
   • 1396/05/31
   • رایگان
    سپاهان الکتریک
    تهران
    تلفن : 09124485780
   • 1396/07/03
   • رایگان
    سپاهان الکتریک
    تهران
    تلفن : 09124485780
   • 1396/11/04
   • رایگان
    مهندس کهن یزدی
    تهران
    تلفن : 09356273374
   • 1396/11/04
   • رایگان
    مهندس کهن یزدی
    تهران
    تلفن : 09356273374
   • 1396/11/04
   • رایگان
    مهندس کهن یزدی
    تهران
    تلفن : 09356273374
   • 1396/11/04
   • رایگان
    مهندس کهن یزدی
    تهران
    تلفن : 09356273374
   • 1396/11/04
   • رایگان
    مهندس کهن یزدی
    تهران
    تلفن : 09356273374
   • 1397/04/05
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02133902487 / 02136059492
   • 1397/04/05
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 - 02133902487
   • 1397/04/24
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 / 02133902487 (ب
   • 1397/04/24
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 / 02133902487 (ب
   • 1397/04/24
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 / 02133902487 (ب
   • 1397/04/24
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 / 09121354947 / 02
   • 1397/04/24
   • رایگان
    دانیال بابائیان
    تهران
    تلفن : 02136059492 / 09121354947 / 02